قْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ
(+1) 111-1234567
info@hafizonlinequranacacdemy.com
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-first-name" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`Enter your first name here`) }
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-last-name" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`Enter your last name here`) }
<${props.Flatpickr} name="mf-date-of-birth" className="mf-input mf-date-input mf-left-parent " placeholder="${ parent.decodeEntities(`MM - DD - YYYY`) } " options=${{"minDate":"","maxDate":"","dateFormat":"m-d-Y","enableTime":"","disable":[],"mode":"single","static":true,"disableMobile":true,"time_24hr":false}} value=${parent.getValue('mf-date-of-birth')} onInput=${parent.handleDateTime} aria-invalid=${validation.errors['mf-date-of-birth'] ? 'true' : 'false'} ref=${el => props.DateWidget( el, '', {"message":"This field is required.","required":true}, register, parent )} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-date-of-birth" as=${html``} />
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-workdays" as=${html``} />
parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el)} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-phone" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`Example: (+1) 111-1234567`) }
parent.activateValidation({"message":"This field is required.","emailMessage":"Please enter a valid Email address","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el)} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-email" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`Example: name@gamil.com`) }
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-address-line-1" as=${html``} />
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-address-line-2-city" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`City *`) }
{ parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":false,"expression":"null"}, el) }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-address-line-2-style" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`State`) }
parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true,"expression":"null"}, el)} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-zip" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`Example: 12207`) }
<${props.Select} className=${"mf-input mf-input-select " + ( validation.errors['mf-country'] ? 'mf-invalid' : '' )} classNamePrefix="mf_select" name="mf-country" placeholder="${ parent.decodeEntities(`Select`) } " isSearchable=${false} options=${[{"label":"Select Country","value":"","isDisabled":true},{"label":"United States","value":"united-states","isDisabled":false},{"label":"Canada","value":"canada","isDisabled":false},{"label":"Australia","value":"australia","isDisabled":false},{"label":"Japan","value":"japan","isDisabled":false}]} value=${parent.getValue("mf-country") ? [{"label":"Select Country","value":"","isDisabled":true},{"label":"United States","value":"united-states","isDisabled":false},{"label":"Canada","value":"canada","isDisabled":false},{"label":"Australia","value":"australia","isDisabled":false},{"label":"Japan","value":"japan","isDisabled":false}].filter(item => item.value === parent.getValue("mf-country"))[0] : []} onChange=${(e)=> parent.handleSelect(e, "mf-country")} ref=${() => { register({ name: "mf-country" }, parent.activateValidation({"message":"This field is required.","minLength":1,"maxLength":"","type":"none","required":true})); if ( parent.getValue("mf-country") === '' && false ) { parent.setValue( 'mf-country', '', true ); parent.handleChange({ target: { name: 'mf-country', value: '' } }); } }} /> <${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-country" as=${html``} /> ${ parent.decodeEntities(`Select your Country`) }
parent.handleCheckbox(el, 'onLoad')} class="mf-checkbox multi-option-input-type" id="mf-input-checkbox-3c2a64dd">
<${validation.ErrorMessage} errors=${validation.errors} name="mf-payment-method" as=${html``} />